ابوالقاسم عربیون

ابوالقاسم عربیون،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 61119334
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: سیاستگذاری، بهره برداری از فرصت های حوزه کارآفرینی در توسعه شرکت های کوچک و متوسط 
 
سمت: رئیس پژوهشکده سیاست گذاری و توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران
 
Google Scholar
  • 69 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، توسعه کشاورزی

1383 ← 1387

M.S ، رازی ، توسعه روستایی

1376 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی