زهرا آراستی

زهرا آراستی،

دانشیار
  • عضو کمیته ارزیابی درونی گروه توسعه کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
شماره تماس : 61119227
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی زنان، کارآفرینی اجتماعی، برنامه های آموزشی و ترویج کارآفرینی
 
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 1241 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

پروفایل

  • عضو کمیته علمی چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین 1395←1395
  • عضو کمیته ارزیابی درونی گروه توسعه کارآفرینی 1395←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تولون ، علوم مدیریت

1379 ← 1385

M.S ، انستیتو پلی تکنیک ملی گرونوبل INPG ، مهندسی صنایع

1377 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1372 ← 1376

کلمات کلیدی