حسین صادقی

حسین صادقی،

استادیار
 • مشاور و عضو هیات رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی بخش تخصصی کسب و کار دانشکده کارآفرینی
 • عضویت در شورای گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز
 • عضویت در شورای گروه کارآفرینی پردیس البرز
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119350
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: حقوق کسب وکار، مالکیت فکری، حقوق گردشگری، حقوق فناوری اطلاعات
 
Scopus
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 39 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۹

پروفایل

 • عضویت در شورای گروه کارآفرینی پردیس البرز 1401←…
 • عضویت در شورای گروه حقوق خصوصی و اسلامی پردیس البرز 1401←…
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی بخش تخصصی کسب و کار دانشکده کارآفرینی 1400←…
 • مشاور و عضو هیات رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران 1400←…
 • عضور شورای حقوقی دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو اصلی هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی