کمال سخدری

کمال سخدری،

دانشیار
 • عضویت در کمیته علمی چهارمین جشنواره رهبران کارآفرینی
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت (آموزشی و پژوهشی) دانشکده
 • عضو کارگروه علمی دوازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور
 • داور نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی
 • عضویت در شورای گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
 • داور کارگروه بررسی توانایی علمی و مهارتی مدرسین کارآفرینی مراکز آموزش علمی و کاربردی استان تهران
 • مدیر بخش تخصصی کارآفرینی سازمانی
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119349
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: ایجاد و توسعه سازمان های کارآفرین در ایران 
 
Scopus
 • 68 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 318 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضو کارگروه برون پذیر مدیریت گروه واژه گزینی فرهنگستان (1400) 1400←1400
 • داور کارگروه بررسی توانایی علمی و مهارتی مدرسین کارآفرینی مراکز آموزش علمی و کاربردی استان تهران 1399←…
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران 1399←1401
 • عضو کارگروه برون پذیر مدیریت گروه واژه گزینی فرهنگستان (1399) 1399←1399
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1398←…
 • عضویت در شورای گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش 1398←…
 • داور نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی 1398←…
 • عضو کارگروه برون پذیر مدیریت گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فراسی ایران 1398←1398
 • عضویت در کارگروه تخصصی واژه گزینی مدیریت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران 1397←1398
 • عضو کارگروه علمی دوازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور 1396←…
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت (آموزشی و پژوهشی) دانشکده 1396←…
 • عضویت در کمیته علمی چهارمین جشنواره رهبران کارآفرینی 1395←…
 • دبیر تخصصی مجله توسعه کارآفرینی 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی کوئینزلند ، مدیریت کارآفرینی

1389 ← 1393

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی-گرایش کارآفرینی

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مدیریت دولتی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی