کامبیز طالبی

کامبیز طالبی،

استاد
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119228
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: راهبردهای کارآفرینانه و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
 
سمت: مدیر گروه کسب و کار و سردبیر فصلنامه توسعه کارآفرینی
 
Scopus
  • 109 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 681 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

پروفایل

  • مدیر گروه کسب و کار 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پونا ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1372

M.S ، پونا ، مدیرییت صنعتی

1365 ← 1368

کارشناسی ، پونا ، فیزیک

1359 ← 1364

کلمات کلیدی