محمد حسن مبارکی

محمد حسن مبارکی،

دانشیار
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی
 • تدریس رفتار سازمانی، تحلیل رفتارهای کارآفرینانه در سازمان و کارآفرینی سازمانی
 • ارتقا به رتبه دانشیاری گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی
 • مدیر شورای مدیریت پردیس شمالی
 • عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره دوسالانه رهبران کارآفرین
 • عضو کمیته ارزیابی و ارتقای کیفیت دانشکده کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119333
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 398 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

 • عضو کمیته ارزیابی و ارتقای کیفیت دانشکده کارآفرینی 1398←…
 • عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره دوسالانه رهبران کارآفرین 1397←…
 • عضو هیات علمی کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1397←1401
 • دبیر چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین 1395←1395
 • معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی 1395←1399
 • تدریس رفتار سازمانی، تحلیل رفتارهای کارآفرینانه در سازمان و کارآفرینی سازمانی 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت رفتاری

1375 ← 1381

M.S ، تهران ، مدیریت دولتی

1370 ← 1374

کارشناسی ، شهید بهشتی ، اقتصاد

1362 ← 1368

کلمات کلیدی