طیبه نیک رفتار

طیبه نیک رفتار،

دانشیار
  • آشنایی با مکتب اتریش
  • روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 61119328
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: راهبردهای رقابت پذیری و نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران
 
Scopus
  • 36 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 142 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

پروفایل

  • روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها 1395←…
  • آشنایی با مکتب اتریش 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی)

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1383 ← 1385

کارشناسی ، علوم بهزیستی و توانبخشی ، اعضای مصنوعی

1377 ← 1383